19.01.2017.

Позив за подношење понуда – „Куповина санитетског и медицинског материјала“- материјал за стоматолошки ренген, редни број 6/2017

150-4 Poziv za podnosenje ponuda 19.01.2017