Изабрани лекари

lekar

Како изабрати лекара

Процедура за избор лекара је крајње једноставна, а за регистрацију је потреба оверена нова здравствена књижица и лична карта. Да би се изабрао лекар потребно је попунити формулар, који се може наћи код сваке сестре, али и на инфо-пултевима, док је списак свих лекара који могу бити бирани истакнут на свим местима где се грађани могу опредељивати или на нашем сајту на линку Изаберите лекара.

Образац – Изјава о избору и промени изабраног лекара се попуњава у три примерка, од којих један добија пацијент, један остаје код изабраног лекара, један се шаље матичној филијали Републичког завода за здравствено осигурање, док један примерак задржава пацијент. Лекар се бира на годину дана, а по истеку овог периода, уговор се аутоматски продужава, уколико пацијент не инсистира на промени изабраног лекара. Пре истека календарске године, пацијент може да промени изабраног лекара ако промени место пребивалишта, ако није задовољан услугом, ако лекару престане радни однос, ако је изабрани лекар одсутан дуже од шест месеци, али и из других оправданих разлога.

Изабрани лекар

Законом о здравственом осигурању дефинисано је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта. Лекар се бира из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије и стоматологије. Лекар се бира са списка изабраних лекара који је истакнут у дому здравља и бира се на период од једне календарске године, од дана избора до 31.12. текуће године. По избору лекара са списка, при првој посети попуните и потпишете образац изјаве о избору. Изјава о изабраном лекару се продужава аутоматски сваке календарске године осим ако не дате изјаву о промени изабраног лекара. Ако је осигураников изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута, обављања специјализације и друго, дом здравља је у обавези да обезбеди лекара који привремено замењује његовог изабраног лекара. Осигураници имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

 

Дужности изабраног лекара:

Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу осигураниковог здравља; обавља прегледе и дијагностику која је неопходна; одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења; упућује осигуранике на амбулантно-специјалистичке прегледе или на стационарно лечење; прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника; даје налаз и мишљење о осигураниковом здравственом стању на основу кога се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству; врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања.