13.04.2011.

Stručna predavanja za medicinske sestre-tehničare

Stručna predavnja za medicinske sestre-tehničare će se održati u objektu u Omladinskih brigada 104, dana 21.04. 2011. godine u 13:30 časova.

Teme:

“Sestrinska nega bolesnika sa toksičnom epidermalnom nekrolizom”

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 3 boda (Odluka broj 153-02-2112/2009-02 u julskom roku, broj D-1-12593/10).

Autor: Dragana Nojković, vms.dip.men

 

“Rad u jedinici intenzivne nege – uticaj na zdravlje zaposlenih” Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 3 boda (Odluka broj 153-02-2112/2009-02 u septembarskom roku, broj D-1-3136/10).

Autor: Jasmina Vulović, vms.

 

“Radijacioni rizik kod zdravstvenih radnika izloženih jonizujućem zračenju”

Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je stručni sastanak sa 3 boda (Odluka broj 153-02-2112/2009-02 u julskom roku broj D-1-3114/10).

Autor: Jovanka Vučković, vms. Svako predavanje traje jedan sat. Cena prisustva po osobi je 1.000 dinara.