26.07.2016.

Odluka o obustavi postupka za partiju broj 3- Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator, za javnu nabavku „Kupovina medicinske opreme“, redni broj 17/2016

670-11 Odluka o obustavi postupka 26.07.2016